សិ្ថតិសរុបការិយាល័យមេធាវីទាំងអស់​

ស្ថិតិសរុបការិយាល័យមេធាវីទាំងអស់
គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

ខេត្ត/ក្រុង ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ក្រុមមេធាវី ការិយាល័យមេធាវី ការិ.សាខា សរុប
រាជធានីភ្នំពេញ ២២ ១០០ ២៥២ ៣៨២
ខេត្តកណ្តាល    
ខេត្តតាកែវ    
ខេត្តព្រៃវែង    
ខេត្តស្វាយរៀង    
ខេត្តកំពង់ចាម   ១២
ខេត្តកំពង់ធំ    
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ      
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ    
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង      
ខេត្តកំពត    
ខេត្តពោធិ៍សាត់      
ខេត្តបាត់ដំបង   ១០ ១៦
ខេត្តសៀមរាប   ១១ ១៧
ខេត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យ  
ខេត្តមណ្ឌលគីរី      
ខេត្តរតនគីរី      
ខេត្តក្រចេះ      
ស្ទឹងត្រែង      
ខេត្តកោះកុង      
ខេត្តព្រះសីហនុ    
ខេត្តព្រះវិហារ    
សរុប ២២ ១០៦ ៣១៥ ៤២ ៤៨៥

ស្ថិតិមេធាវី

 

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ២១២២ រូប (ប្រុស = ១៥៨៩ រូប ស្ដ្រី = ៥៣៣ រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ២៩៨ រូប (ប្រុស = ២១៦ រូប ស្ដ្រី​​​ = ៨២ រូប)
មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៤៨ រូប (ប្រុស = ១២៤ រូប ស្ដ្រី = ២៤ រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០ រូប (ប្រុស = ០០ រូប ស្ដ្រី = ០០ រូប)
មេធាវីពន្យាពេលដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា ០៣ រូប (ប្រុស = ០២ រូប ស្ដ្រី = ០១ រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២១ រូប (ប្រុស = ១៦ រូប ស្ដ្រី = ០៥ រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២ រូប (ប្រុស = ០១ រូប ស្ដ្រី = ០១ រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារបណ្តោះអាសន្ន ០១ រូប (ប្រុស = ០១ រូប ស្ដ្រី = ០០ រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី ១៩ រូប (ប្រុស = ១៦ រូប ស្ដ្រី = ០៣ រូប)
សរុបទាំងអស់ ២៦១៤រូប (ប្រុស = ១៩៦៥ រូប ស្ដ្រី = ៦៤៩ រូប)

 

 *** ស្តិតិខាងលើមិនរាប់បញ្ចូល មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម និង មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស)

 

NoCodeStatusFemaleMaleTotal
1 PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 533 1589 2122
2 NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 24 124 148
3 TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 82 216 298
4 NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 5 16 21
5 DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 16 19
6 LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 4 54 58
7 FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
8 HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
9 PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 1 1
10 TLD មេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា 1 2 3
11 PLF មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស) 6 6 12

ប្រតិភូ និងលេខាប្រតិភូរាជធានី-ខេត្ត

Thourn Sothea   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ជាង គឹមហាំង
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាឧទ្ធរណ៍
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។,អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ ((855) 10 900 696, (855) 11 373 377
Lach lina   ឈ្មោះ ៖ លោក ឡាច លីណា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាឧទ្ធរណ៍
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 555 868
vimeanchampa   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ម៉ុន វិមានចំប៉ា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 873 950, (855) 89 757 647
Ra Sovandet   ឈ្មោះ ៖ លោក វ៉ា សុវណ្ណាដេត
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 727 293
631 Copy 1972 06 24   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី សាកល មេតា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកណ្តាល
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 997 677
94   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ផុន ច័ន្ទរស្មី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកណ្តាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 582 840
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី កែន សាន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តស្វាយរៀង
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 717 232
   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីហន ស្រីទូច
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តស្វាយរៀង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88 965 0350
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី សោ បេងថារុណ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 863 030, (855) 85 676 333
  ឈ្មោះ ៖ លោក ចៅ សុភ័ណ្ឌ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តខេត្តព្រៃវែង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 947 515
sun bunnarith  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ស៊ុន ប៊ុណ្ណារិទ្ធ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាម
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 912 275, (855) 12 679 098, (855) 16 855 922
  ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ឈាន ជាលិកា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាម
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 470 098
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ច័ន្ទ រ៉ាពិសិដ្ឋ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 826 161
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា គឹម ចាន់សុផល
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88​ 290 6010
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី កុយ វាសនា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 653 318, (855) 11 395 392
Chhorn Putheary   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ឆន ពុទ្ធារី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 10 836 272
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ម៉ៅ សារី
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តរតនគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 616 305, (855) 97 9959 168
   ឈ្មោះ ៖ លោក ឯក ស៊ឹងអ៊ឹម
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តរតនគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 628 4284, (855) 10 404 183
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី លី វីរៈ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 774 788, (855) 16 667 066, (855) 88 667 6667
  ឈ្មោះ ៖ លី ប៊ុនហាប់
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 71 222 0222
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ថាច់ ពេជ្រ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែង
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 7071 36 ,(855) 97 88 99 135
  ឈ្មោះ ៖ លោកស្រី សុវណ្ណ មច្ឆា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 671 8317
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី តូច សាខឿន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 949 586, (855) 97 7080 988
  ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា កង រតនា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 769 936
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ម៉ន កែវស៊ីវិន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 791 671
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ធឹម គីមហេង
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88 490 2246
SOURNG Sophea  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី សួង សុភា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។,​ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88 53 33 666
   ឈ្មោះ ៖ លោក ម៉ក់ ប៊ុនធឹង
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 503 040
CHHEAV Virak  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឈាវ វីរៈ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 949 868, (855) 93 727 386, (855) 16 219 752
  ឈ្មោះ ៖ លោក អិល សាមួយ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 71 746 0777
THOEUN Sophal  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ធឿន សុផល
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 234 544
   ឈ្មោះ ៖ លោក មៀច មាស
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 886 181 /098 929 268
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហម មុនី
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 853 461
   ឈ្មោះ ៖ លោក ឃឹម សុវណ្ណរ៉ា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 600 335, (855) 16 600 335
 chhum tola ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឈុំ តុលា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តប៉ៃលិន
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 360 4646 / 89 990 205
   ឈ្មោះ ៖ លោក ចៅ ធូ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តប៉ៃលិន
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 634 658
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ថន បូរី
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 929 597, (855) 97 344 7777
   ឈ្មោះ ៖ លោក ឈន ចាន់
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 527 071
ឈ្មោះ ៖លោកមេធាវី ទិត ឡាយ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
អ៊ីម៉ែល ៖​ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 923 567, (855) 15 790 085
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ឡាច រស្មី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 228 643, (855) 10 784 005
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហេង ពូង
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 218 190, (855) 16 213 133, (855) 97 7218 190
  ឈ្មោះ ៖ លោក តាំង បាក់ហ័រ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 263 795
  Suon staby ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី អ៊ួន សាកល
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពត
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 669 869, (855) 71 682 3333
  ឈ្មោះ ៖ លោក ថៃ ចំរ៉ុង
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកំពត
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 81 550 267
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឡុង សាលុច្ស
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 707 760
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ទឹម ផានាថ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 86 799 524
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ចន្ទ ហួន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 978 327, (855) 12 1973 875
chan Ly   ឈ្មោះ ៖ លោក ចន្ធ លី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 867 1924
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឌុក វាសនា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 450 497, (855) 81 795 777
man icon   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា អឿន ស៊នសិរីរចនា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 81 838 428
man icon   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ផ្លូច ស្រីនិច
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាឧទ្ទរណ៍ត្បូងឃ្មុំ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88 342 5403
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហេង វណ្ណបុត្រ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកែប
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 766 676
man icon   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា 
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាដំបូងខេត្តកែប
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88

បុគ្គលិកគណៈមេធាវី

   ឈ្មោះ ៖ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា
មុខងារ ៖ ប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 906 463, (855) 16 735 117
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី លីវ សុវណ្ណា
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 617 373, (855) 16 617 373
keng somala   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី អាន សុវឌ្ឍនា
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការរង
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ ((855) 87 777 111
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី កុយ នាម
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 811 991
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ជីវ សុងហាក់
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 813 531, (855) 16 813 531
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហុង គឹមសួន
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 758 578, (855) 12 945 505
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ជូ ចាន់ធីរ៉ា
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 930 975, (855) 12 930 103
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ខៀវ សំបូរ
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 811 666
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី សួង សុផល
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 864 399
   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ម៉ៅ សំវុទ្ធារី
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 919 415, (855) 23 220 900
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី អ៊ឹង កិរិយា
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 706 706
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី លី តៃសេង
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 555 268, (855) 96 6969 999
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឈី សម្បត្តិ
មុខងារ ៖ ទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖  
ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ប៊ុន ណាវីណា​
មុខងារ ៖ ជំនួយការប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 719 440
ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ម៉ី ឧសភា
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 328 329, (855) 16 228 832
ឈ្មោះ ៖ លោក វង់ រដ្ឋា
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ cអាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855 ) 92 455 085
1383 T 2017 08 02   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី សែម ស៊ីនរិន្ទ
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្រ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 853 117, (855) 15 869 777
HUOT Linda ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ហួត លីនដា
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យពិធីការ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។; អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 570 593​, (855) 88 999 8788
 hean Copy ឈ្មោះ ៖ កញ្ញាមេធាវី ឃ្លី ដាលីន
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 98 826 297
26 thanbory   ឈ្មោះ ៖ លោក ថន បូរ៉ី
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 423 406​ 
 HEAN Seykapon ឈ្មោះ ៖ លោក ហ៊ាន សីកាប៉ុន
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 692 900 
   ឈ្មោះ ៖ លោក សេង សុខហេង
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 322 627 
dalin 121   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ផាន សុភា
មុខងារ ៖ លេខាព័ត៌មាន នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 69 398 109 
 THANN Malin ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ថាន់ ម៉ាលីន
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 715 899 
   ឈ្មោះ ៖ លោក ហង្ស តារាវុទ្ធ
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 69 97 67 77 
   ឈ្មោះ ៖ លោក ហង្ស តារាវុទ្ធ
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 69 97 67 77 
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ស៊ីន លីនដា
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 10 413 123 
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ថន ភ័ក្រ្ដា
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 605 6328 
ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ស៊ុន គ្រីស្ទីន
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តជួយការងារអគ្គ.ដ្ឋាន
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 911 531
   ឈ្មោះ ៖ លោក ហ៊ួយ វិជ្ជា
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តជួយការងារអគ្គ.ដ្ឋាន
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 10 889 077
ស៊ូ រ៉ានី   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ស៊ូ រ៉ានី
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 863 296
RY Setha   ឈ្មោះ ៖ លោស្រី រី សេដ្ឋា
មុខងារ ៖ គណនេយ្យករនៃនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 404 216, (855) 10 466 303
PAK Savan   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញាមេធាវី ប៉ក់ សាវ៉ាន់
មុខងារ ៖ គណនេយ្យករនៃនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 85 362 525
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ធិន សៅដា
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋាន គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12​ 953 484
bong thoeun   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ស្រ៊ុន ធីរិទ្ធ
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។; អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ ((855) 89 668 896/ (855) 81 669 688
070 1969 10 12   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី គន្ធ សុធីរ
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 948 945 (855) 97 242 0242
មូស្សេន្នី   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ទេព បូផល
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ (855) 92 876 255
Tiengvuthea   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ទៀង វុទ្ធា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 012 405 060, (855) 096 666 4767
Morn_samnang   ឈ្មោះ ៖ លោក ម៉ន សំណាង
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 098 500 869
sokheng ឈ្មោះ ៖ លោក ខៀវ ដារ៉ា
មុខងារ ៖ ប្រធានការិ.ស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ នៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 077 699 224
   ឈ្មោះ ៖ លោក ប៊ុន វណ្ណៈ
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា នៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 857 1959
លី ពន្លឺ   ឈ្មោះ ៖ លោក លី ពន្លឺ
មុខងារ ៖ ប្រធានការិ.ព្រឹត្តបត្រនិងបោះពុម្ព នៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 369 699
   ឈ្មោះ ៖ លោក រិន សារ៉ាត់
មុខងារ ៖ អ្នកថតរូប នៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖  
   ឈ្មោះ ៖ លោក ហួត គីមឡាក់
មុខងារ ៖ បុគ្គលិក នៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖  
MAO TAN EAM   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ម៉ៅ តាន់អៀម
មុខងារ ៖ បណ្ណារក្ស នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 667 969, (855) 12 226 211
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ចំរើន សារីតា
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត នៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 10 223 866 
YOU Limhuot ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី យូ លីមហួត
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 584 445
khim 121   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឃឹម ចន្ទធឿន
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 922 678, (855) 12 950 000, (855) 96 396 6111
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឡាយ ណូរ៉ា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 321 641
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ស្រួយ សុជាតិ
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 636 378, (855) 15 636 378
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឆឹង ស៊ីនៀង
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 330 003, (855) 69 330 003
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ថាន ផានិត
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 823 858
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ស៊ី សត្យា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 307 766, (855) 96 900 7788
   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ទ្រី ឈូន
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 820 988, (855) 97 912 8888
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី​ ឌុច ផារី
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855)​ 12 986 173
   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី យូ សួនទី
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 241 287, (855) 16 64 88 98
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី អ៊ិត ភុំ
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 989 100, (855) 12 889 941
   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ឌុយ សុខសូលីដា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 363 655
728 121 1981 01 25   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឃីម សៀកឡាយ
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 504 000, (855) 86 509 000
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហម ឆៃអិ
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 726 993
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហុង ប៊ុនហួរ
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖  
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី យិន សាវ៉ាត
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យបណ្ដឹង នៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 555 455, (855) 92 455 556 
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ជួន​​ សេដ្ឋសម្ផស្ស
មុខងារ ៖ លេខាធិការនាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 98 907 968 
53   ឈ្មោះ ៖ លោក ជុំ ប៉ុនណារាយ
មុខងារ ៖ លេខាធិការ នៃការិយាល័យទទួលពាក្យបណ្តឹងអង្កេតទូទៅនៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 998 6788, (855) 12 382 777
54   ឈ្មោះ ៖ លោក នួន រ៉ា
មុខងារ ៖ ជំនួយការ នៃការិយាល័យទទួលពាក្យបណ្តឹងអង្កេតទូទៅនៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 460 179, (855) 16 986 453
36703845 274689373277048 4312293473244938240 n ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី មឿន វណ្ណឌី
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 81 745 647
ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា កឹម ស្រីល័ក្ខ
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 964 581 249
107 thai rathana ឈ្មោះ ៖ លោក ថៃ រតនា
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 93 916 003, (855) 99 429 900
PECH Chanthea ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ប៉ិច ចាន់ធា
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 763 926 
153 1975 11 16   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី គឹម រ័ត្នណារ៉ុង
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ , អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖(855) 77 352 222, (855) 78 800 433, (855) 86 919 168
ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ស៊ិន សុវ៉ន
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 914 532, (855) 11 49 97 98
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឆែ វិបុល
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 997 750, (855) 15 322 323
ជ អក   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ជុំ អ៊ៀក
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 822 069
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញាមេធាវី លី រតនា
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យ ការពារសិទ្ធិស្ត្រី និងកុមារ
អ៊ីម៉ែល ៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 511 509, (855) 93 511 509
   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ញ៉ ញេន
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យចុះបញ្ជី នៃនាយកដ្ឋានការពារក្ដីជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 363 465, (855) 93 363 465 
YA Copy   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញាមេធាវី យុង ចរិយា
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។.kh, អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 328 5214
ផ សយសង   ឈ្មោះ ៖ លោក ផែ ស៊ុយស៊ាង
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 417 8886
ហង មងឃង   ឈ្មោះ ៖ លោក ហេង ម៉េងឃាង
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 699 577
  ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ម៉េត អ៊ាងលី
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 98 680 650
114 Copy   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា យុង វតី
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 10 383 646  /(855) 17 583 849
0132Copy   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រី មាស ស្រីទូច
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 78 629 333 
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា នូ ពុទ្ធារី
មុខងារ ៖ អ្នកសំអាត
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 69 656 678
HONG Thida ឈ្មោះ ៖ លោកស្រី ហុង​ធីតា
មុខងារ ៖ អ្នកសំអាត
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 706 952 / (855) 93 295 165

ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់

ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​ស្រា​វ​ជ្រា​វ​ អប់​រំ​ និង​​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ច្បា​ប់​​ ត្រូ​វ​បាន​ដឹ​ក​នាំ​​​ដោ​យ​​ប្រ​ធា​ន​​ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​មួ​យ​រូ​ប​ និង​មា​ន​​អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​​ជា​ជំ​នួយ​​កា​រ​ ។ សមាជិក​ សមាជិកា​គណៈមេធាវី អាចចូលរួម​​ក្នុងក្រុមការងារនេះ​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីចូលរួម​ក្នុង​ការ​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​វិ​ស័​យ​ច្បា​ប់​​ និង​​យុ​ត្តិ​ធ​ម៌​ តា​ម​រ​យៈ​ការ​ពិភាក្សា​ស្រាវជ្រាវ ​ធ្វើបទវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹង​វិស័យ​ច្បាប់ណាមួយ ។ ក្រុម​កា​រ​ងា​រ​​នេះ​ត្រូវ​បា​ន​បែ​ង​ចែ​ង​ជា​​ អ​​នុ​ក្រុ​ម​កា​រងា​រ​​ចំ​នួ​ន​ ៤​ ដែ​ល​​មា​ន​​តួ​នា​ទី​​ និ​ង​ភា​រ​កិ​ច្ច​​ដូ​ច​ខា​ង​ក្រោ​ម​ ៖​​

ក.អនុក្រុមកាងារក្នុងវិស័យ​រដ្ឋប្បវេណីមានតួនាទី​និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

 • សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ច្បាប់ និងបទដ្ឋាន​គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ​វិស័យរដ្ឋប្បវេណី​
 • ធ្វើការវិភាគបកស្រាយនូវខ្លឹមសារច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ​រដ្ឋប្បវេណី​សម្រាប់បោះពុម្ព​ ផ្សព្វផ្សាយ​លើ​ព្រឹត្តិ​បត្រ​គណៈមេធាវី និង​គេហទំព័រគណៈមេធាវី
 • ពិភាក្សារកចម្លើយ ដើម្បីឆ្លើយតប​នឹង​ចម្ងល់​នានារបស់មេធាវី និងសាធារណជន ពាក់ព័ន្ធ​នឹងខ្លឹមសារ​ច្បាប់ក្នុងវិស័យ​រដ្ឋប្បវេណី
 • ពិភាក្សាលើប្រធានបទ និង​សំណួរចម្លើយ ដើម្បីចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ​វិស័យរដ្ឋប្បវេណីនៅតាម​កម្មវិធី និង​តាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ​នានា។
 • ភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន​ក្រុមការងារ ឬប្រធានគណៈមេធាវី ។​

ខ.អនុក្រុមកាងារក្នុងវិស័យ​រដ្ឋប្បវេណីមានតួនាទី​និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

 • សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ច្បាប់ និងបទដ្ឋាន​គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ​វិស័យព្រហ្មទណ្ឌ
 • ធ្វើការវិភាគ​បកស្រាយខ្លឹមសារ​ច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យពាណិជ្ជកម្ម​​សម្រាប់បោះពុម្ព ផ្សព្វផ្សាយ​លើ​ព្រឹត្តិបត្រគណៈមេធាវី និង​គេហទំព័រគណៈមេធាវី​
 • ពិភាក្សារកចម្លើយ​ ដើម្បីឆ្លើយតប​ចម្ងល់នានា​របស់មេធាវី និង​សាធារណជន ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារ​ច្បាប់​ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ
 • ពិភាក្សាលើប្រធានបទ​ និងសំណួរចម្លើយ​ដើម្បីចូលរួមការ​អប់រំផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង​វិស័យ ​ព្រហ្មទណ្ឌ​នៅតាម​កម្មវិធី​និងតាមបណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយនានា​ ។
 • ភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន​ក្រុមការងារ ឬប្រធានគណៈមេធាវី ។​
 • អនុក្រុមការងារ​ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
 • នុក្រុមការងារ​ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម​មានតួនាទី និងភារកិច្ច​ដូចខាងក្រោម ៖
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់​ និងបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​វិស័យពាណិជ្ជកម្ម​
 • ធ្វើ​ការវិភាគ​បកស្រាយនូវខ្លឹមសារ​ច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់បោះពុម្ព ផ្សព្វផ្សាយ​លើ​ព្រឹត្តិបត្រ​គណៈមេធាវី និងគេហទំព័រ​​គណៈមេធាវី
 • ពិភាក្សាចម្លើយ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់នានារបស់មេធាវី និងសាធារណជន ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារច្បាប់​​ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
 • ពិភាក្សាលើប្រធានបទ និងសំណួរចម្លើយ ដើម្បីចូលរួម​ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅ​តាម​ កម្មវិធី​និង​តាមបណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយនានា
 • ភារកិច្ចផ្សេងទៀត​តាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានក្រុមការងារ ឬប្រធានគណៈមេធាវី​

ឃ.អនុក្រុមកាងារក្នុងវិស័យការងារ​

អនុក្រុមការងារ​ក្នុងវិស័យការងារមានតួនាទី និងភារកិច្ច​ដូចខាងក្រោម ៖

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវ​ច្បាប់ និងបទដ្ឋាន​គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ​
 • ធ្ថើការវិភាគបកស្រាយ​នូវខ្លឹមសារច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារសម្រាប់បោះពុម្ពផ្សាយលើព្រឹត្តបត្រ ​គណៈមេធាវី និងគេហទំព័រ​គណៈមេធាវី
 • ​ពិភាក្សាររកចម្លើយ​ ដើម្បីឆ្លើយតប​នឹងចម្ងល់នានារបស់មេធាវី និងសាធារណជន​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងខ្លឹមសារ​ច្បាប់​ក្នុងវិស័យ​ការងារ
 • ពិភាក្សា​ពីប្រធានបទ និងសំណួរចម្លើយ ដើម្បីចូលរួម​ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ​វិស័យការងារ​ នៅតាមកម្មវិធី និង​តាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយនានា ។
 • ភារកិច្ចផ្សេងទៀត​តាមការ​ចាត់តាំងរបស់​ប្រធានក្រុមការងារ​ឬ​​ប្រធាន​គណៈមេធាវី។

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ​

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ត្រូវដឹកនាំដោយ​អគ្គហេរញ្ញិកមួយរូប និងមានជំនួយការគណនេយ្យមួយរូបព្រមទាំងបេឡាធិការ​មួយរូប ។ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ​ មានតួនាទី និង​ភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម ៖

 • រៀបចំ និងបើកគណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ សម្រាប់រក្សា​មូលនិធិគណៈមេធាវី
 • កាន់កាប់បញ្ជីគណនេយ្យរួមរបស់គណៈមេធាវី
 • ប្រមូលប្រាក់ភាគទានសមាជិកគណៈមេធាវី និងមូលនិធិផ្សេងទៀតរបស់គណៈមេធាវី
 • បើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកនានារបស់គណៈមេធាវី
 • ចេញលិខិតជូនដំណឹង និងប្រមូលភាគទាន​ដែលសមាជិកមេធាវី​ពុំទាន់បានបង់

លើកគម្រោងចំណាយដាក់ជូន ​៖

ក.ក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវី ចំពោះចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់លើសពី ៣,០០០ (បីពាន់)ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច
ខ.ប្រធានគណៈមេធាវិ ចំពោះទឹកប្រាក់តិចជាង ឬស្មើ ៣,០០០ (បីពាន់) ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពិនិត្យ សម្រេច

 • ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ​ជូនប្រធានគណៈមេធាវីមេធាវី និង​ក្រុមប្​រឹក្សា​​គណៈមេធាវី
 • ធ្វើសកម្មភាពដទៃទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវី ។​

នាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ

នាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ ត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងអនុប្រធានមួយចំនួនជាជំនួយការ ។​ នាយដ្ឋានការពារក្តីជូនជន​ក្រី​ក្រ មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

 • ទទួលបន្ទុករៀបចំផែនការ ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្តីការពារ​ជនក្រីក្រ តាមការស្នើសុំរបស់តុលាការនានា ឬ​ប្រជាពលរដ្ឋ​
 • រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការការពារសិទ្ថិមនុស្ស សិទ្ធិកុមារ សិទ្ធិស្រ្តី និងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀត​​តាមច្បាប់កំណត់​
 • ផ្តល់ការពិគ្រោះច្បាប់ដោយមិនគិតកម្រៃជូនជនក្រីក្រ
 • សហការជាមួយនាយកដ្ឋានគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីរៀបចំគម្រោងស្នើសុំថវិកាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
 • កត់ត្រានូវរឿងក្តីជនក្រីក្រ រួមទាំងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិអ្នកទន់ខ្សោយ ដើម្បីជូនប្រធានគណៈមេធាវីជ្រាប និង​ដាក់ជាយុទ្ធសាស្រ្ត
 • រៀបចំសេចក្តីព្រាងលិខិតបេសកម្មការពារក្តីជូនជនក្រីក្រទៅតាមបណ្តាខេត្ត-រាជធានី ជូនប្រធានគណៈមេធាវីចុះ​ហត្ថលេខា
 • រៀបចំលិខិតស្នើសុំចំណាយលើរឿងក្តីនីមួយៗ រួមទាំងចំណាយ និងបេសកម្ម ដោយសហការជាមួយនាយកដ្ឋាន​គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ ដាក់ជូនប្រធានគណៈមេធាវីពិនិត្យ និងសម្រេច
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ជូនប្រធានគណៈមេធាវី​
 • ធ្វើសកម្មដទៃទៀត​តាមការចាត់តាំង​របស់ប្រធានគណៈមេធាវី​​​។​

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ​ត្រូវដឹកនាំដោយ​ប្រធានមួយរូប និង​អនុប្រធាន​មួយចំនួនជាជំនួយការ ។ នាយកដ្ឋានបោះពុម្ពនិង​ផ្សព្វផ្សាយ​មានតួនាទី និង​ភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

 • រៀបចំ និងបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រមេធាវី និង​ការផ្សព្វផ្សាយ​តាមអ៊ិនធើណែត
 • ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមេធាវី ចៅក្រម និងសាស្រ្តាចារ្យច្បាប់ នានា ដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើវិភាគទាន សំណើផ្សេងៗ ដើម្បីចុះផ្សាយ​ក្នុងព្រឹត្តិបត្រ​មេធាវី​
 • ធ្វើការពិនិត្យ​​និងសម្រួលអត្តបទផ្សេងៗ មុននឹងបោះពុម្ពផ្សាយ
 • ធ្វើផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់ដាក់ជូនប្រធានគណៈមេធាវី
 • ទទួលបន្ទុក​ស្វែងរកមូលនិធិ​ពីប្រភពខាងក្រៅ​គណៈមេធាវី​ដើម្បីគាំទ្រ​គម្រោង​នានា​របស់​នាយកដ្ឋាន​
 • សិក្សា និង​ត្រួតពិនិត្យ​អំពីតម្រូវការ និងប្រសិទ្ធភាព​នៃ​សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងបោះពុម្ព
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ជូនប្រធានគណៈមេធាវី
 • ធ្វើសកម្មភាពដទៃទៀតតាម​ការចាត់តាំង​របស់ប្រធានគណៈមេធាវី

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top