2005-06 ការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយកិច្ចការព្រំដែន ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៦០៥

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ 2005-06 ការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយកិច្ចការព្រំដែន ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៦០៥