2019-1 ការសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជ្ចការរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជក្រឹត្យលេខ០៨

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖2019-1 ការសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជ្ចការរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជក្រឹត្យលេខ០៨