ស្ថិតិមេធាវី

 

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ២១២២ រូប (ប្រុស = ១៥៨៩ រូប ស្ដ្រី = ៥៣៣ រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ២៩៨ រូប (ប្រុស = ២១៦ រូប ស្ដ្រី​​​ = ៨២ រូប)
មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៤៨ រូប (ប្រុស = ១២៤ រូប ស្ដ្រី = ២៤ រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០ រូប (ប្រុស = ០០ រូប ស្ដ្រី = ០០ រូប)
មេធាវីពន្យាពេលដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា ០៣ រូប (ប្រុស = ០២ រូប ស្ដ្រី = ០១ រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២១ រូប (ប្រុស = ១៦ រូប ស្ដ្រី = ០៥ រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២ រូប (ប្រុស = ០១ រូប ស្ដ្រី = ០១ រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារបណ្តោះអាសន្ន ០១ រូប (ប្រុស = ០១ រូប ស្ដ្រី = ០០ រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី ១៩ រូប (ប្រុស = ១៦ រូប ស្ដ្រី = ០៣ រូប)
សរុបទាំងអស់ ២៦១៤រូប (ប្រុស = ១៩៦៥ រូប ស្ដ្រី = ៦៤៩ រូប)

 

 *** ស្តិតិខាងលើមិនរាប់បញ្ចូល មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម និង មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស)

 

NoCodeStatusFemaleMaleTotal
1 PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 533 1589 2122
2 NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 24 124 148
3 TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 82 216 298
4 NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 5 16 21
5 DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 16 19
6 LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 4 54 58
7 FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
8 HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
9 PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 1 1
10 TLD មេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា 1 2 3
11 PLF មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស) 6 6 12

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top