ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៥៣៤រូប (ប្រុស = ១២០៤រូប ស្ដ្រី = ៣៣០រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ៣៤២រូប (ប្រុស = ២៣២រូប ស្ដ្រី​​​ = ១០៨រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ១១០រូប (ប្រុស = ៩៥រូប ស្ដ្រី = ១៥រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២៧រូប (ប្រុស = ២១រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០២រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ២០៨៨រូប (ប្រុស = ១៦១៤រូប ស្ដ្រី = ៤៦៦រូប)

 

Code Status Female Male Total
PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 330 1204  1534 
NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 15 95 110
0TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 108 234 342
NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 6 21 27
DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 17 20
LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 3 40 43
FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 2 2
Total   466 1614 2088

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top