ស្ថិតិមេធាវី

 

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ២០៩៤ រូប(ប្រុស = ១៥៧១ រូបស្ដ្រី = ៥២៣ រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា២៦៦ រូប(ប្រុស = ១៩៤ រូបស្ដ្រី​​​ = ៧២ រូប)
មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ១៤២ រូប(ប្រុស = ១១៨ រូបស្ដ្រី = ២៤ រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា០០ រូប(ប្រុស = ០០ រូបស្ដ្រី = ០០ រូប)
មេធាវីពន្យាពេលដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា០៣ រូប(ប្រុស = ០២ រូបស្ដ្រី = ០១ រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី២២ រូប(ប្រុស = ១៧ រូបស្ដ្រី = ០៥ រូប)
មេធាវីហាមឃាត់០២ រូប(ប្រុស = ០១ រូបស្ដ្រី = ០១ រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារបណ្តោះអាសន្ន០១ រូប(ប្រុស = ០១ រូបស្ដ្រី = ០០ រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី១៩ រូប(ប្រុស = ១៦ រូបស្ដ្រី = ០៣ រូប)
សរុបទាំងអស់២៦០៣រូប(ប្រុស = ១៩៧០ រូបស្ដ្រី = ៦៣៣ រូប)

 

NoCodeStatusFemaleMaleTotal
1PLមេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ51715652082
2NPLមេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ24118142
3TLមេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា72194266
4NPLOមេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី51722
5DLមេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី31619
6LDមេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម45054
7FLមេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់112
8HIមេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា000
9PTLមេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន011
10TLDមេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា123
11PLFមេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស)6612

 

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top