បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការ​ក្រុងព្រះសីហនុ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ម៉ុង មុនីចរិយា ប្រុស 1970-01-12 ប្រធាន  
2 គឹម អេង ប្រុស 1952-01-06 អនុប្រធាន 011 741 689
3 ហង់ ស៊ីថា ប្រុស 1969-01-16 អនុប្រធាន  
4 លិ សុខា ប្រុស 1972-01-01 ចៅក្រម 016 852 271
5 ស្វាយ តុញ ប្រុស 1976-10-20 ចៅក្រម 016 666 993
6 ស៊ លីនណា ប្រុស 1981-07-13 ចៅក្រម  
7 ប៊ូ ប៊ុនហាង ប្រុស 1963-06-09 ព្រះរាជអជ្ញា 012 673 070
8 យូ ទិត្យវឌ្ឍនៈ ប្រុស 1982-06-27 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 445 592
9 រៀម ចន្ទម្នី ប្រុស 1974-07-16 ព្រះរាជអជ្ញារង

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តបបាត់ដំបង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 នៅ យ៉ារ័ត្ន ប្រុស 1965-12-05 ប្រធាន 012 866 643
2 កឹម រ៉ាវី ប្រុស 1968-02-10 អនុប្រធាន  
3 គឺម ម៉េង ប្រុស 1975-06-06 ចៅក្រម  
4 ប្លុង វិសាល ប្រុស 1975-03-17 ចៅក្រម  
5 សាអឿន កោសល្យមុនី ប្រុស 1970-07-29 ចៅក្រម  
6 ថ្លាង ផាណែត ស្រី 1982-08-09 ចៅក្រម  
7 ទ្រី សុភ័ត ប្រុស 1978-06-15 ចៅក្រម 012 525 257
8 អ៊ុក សុវណ្ណារិទ្ធ ប្រុស 1981-06-26 ចៅក្រម 012 666 760-016 888 780
9 នួន សាន ប្រុស 1972-08-05 ព្រះរាជអជ្ញា  
10 កូយ កាន់យ៉ា ប្រុស 1974-09-12 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 678 293
11 ឡុង ហុកម៉េង ប្រុស 1973-10-13 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 799 953
12 តូច សុភក្តី ប្រុស 1981-05-25 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 988 887
13 ហេង លុយ ប្រុស 1979-09-03 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 505 526
14 ហ៊ីង ប៊ុនថន ប្រុស 1974-05-25 ព្រះរាជអជ្ញារង

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ចាម

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 តេង រតនា ប្រុស 1966-01-20 ប្រធាន 012 996 689 / 016 889 932
2 អ៊ុំ ចាន់ថុល ប្រុស 1973-06-12 អនុប្រធាន  
3 ជា វណ្ណៈ ប្រុស 1971-12-05 ចៅក្រម 012 963 838
4 ទិត សុទ្ធិ បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ ស្រី 1984-09-10 ចៅក្រម 016 893 649
5 គង់ ច័ន្ទខេមរិទ្ធ ប្រុស 1981-10-01 ចៅក្រម  
6 សែត វិសិដ្ឋមុនី ប្រុស 1967-04-14 ចៅក្រម 011 229 759
7 ងួន វុទ្ធី ប្រុស 1972-12-15 ចៅក្រម  
8 ថាន់ ឡេង ប្រុស 1980-06-06 ចៅក្រម  
9 ហួត វុទ្ធី ប្រុស 1967-06-04 ព្រះរាជអជ្ញា 012 999 744
10 ប្លង់ សុផល ប្រុស 1981-06-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 732 525
11 ជុំ សែនសទ្ធា ប្រុស 1982-07-10 ព្រះរាជអជ្ញារង 011 855 802
12 ផាន់ សុភ័ក្រ្ក ប្រុស 1978-10-19 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកណ្តាល

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 អិន វ៉ានវិបុល ប្រុស 1969-11-18 ប្រធាន 016 661 103 / 011 883 939
2 ហុក វ៉ាន់ធីណា ប្រុស 1974-11-25 អនុប្រធាន  
3 វ៉េង ហ៊ត់ ប្រុស 1971-02-02 អនុប្រធាន  
4 ស៊ិន វិរៈ ប្រុស 1981-01-01 ចៅក្រម 012 982 858
5 ហួត ហ៊ាង ប្រុស 1970-01-10 ចៅក្រម 012 426 666
6 ធ្វំា ប៊ុណ្ណា ប្រុស 1976-02-10 ចៅក្រម 012 494 142
7 ផូង វណ្ណ ប្រុស 1970-05-20 ចៅក្រម 011 367 777
8 លឹម សុគន្ថា ប្រុស 1973-11-03 ចៅក្រម  
9 ស្រ៊ុន ឈន់់វលក្ខណ៍ ស្រី 1985-07-27 ចៅក្រម  
10 ខូវ ចាន់ផូ ស្រី 1965-09-18 ចៅក្រម  
11 អ៊ុក គឹមសិទ្ធិ ប្រុស 1957-01-07 ព្រះរាជអជ្ញា 016 431 500 / 012 583 990
12 ជីវ ចាន់តារា ប្រុស 1970-02-27 ព្រះរាជអជ្ញារង 011 883 737
13 កែវ សុជាតិ ប្រុស 1976-07-10 ព្រះរាជអជ្ញារង 016 622 222
14 វង្ស ប៊ុនវិសុទ្ធ ប្រុស 1974-02-10 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការក្រុងភ្នំពេញ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ជីវ កេង ប្រុស 1951-03-28 ប្រធាន 012 437 777
2 អឿង សៀង ប្រុស 1968-09-03 អនុប្រធាន  
3 កោ វណ្ឌី ប្រុស 1976-02-01 អនុប្រធាន  
4 សួស សំអាត ប្រុស 1967-11-22 អនុប្រធាន  
5 គឹម ដានី ស្រី 1968-04-04 ចៅក្រម  
6 លឹម មករន្ទ ប្រុស 1968-01-02 ចៅក្រម  
7 ជ័យ សុវណ្ណ ប្រុស 1950-09-15 ចៅក្រម 012 888 795 / 011 496 666
8 ស៊ិន វីសាល ប្រុស 1970-12-04 ចៅក្រម 012 670 143 / 016 835 366
9 ចំាង ស៊ីណាត ស្រី 1977-02-05 ចៅក្រម 016 716 016
10 ភូ ពៅស៊ុន ប្រុស 1972-10-01 ចៅក្រម 016 838 782
11 ជា សុខហៀង ប្រុស 1968-02-01 ចៅក្រម 011 693 738
12 តែ សំអាង ប្រុស 1974-07-15 ចៅក្រម 012 500 800
13 សែម សក្តិកូឡា ស្រី 1976-06-23 ចៅក្រម 012 875 500
14 យូ ប៊ុនណា ប្រុស 1980-06-27 ចៅក្រម 012 953 288
15 ឌុច គឹមសន ប្រុស 1969-07-05 ចៅក្រម 012 409 677
16 លាង សំណាត់ ប្រុស 1978-08-14 ចៅក្រម  
17 សេង នាង ប្រុស 1975-04-08 ចៅក្រម  
18 កែវ មុនី ប្រុស 1969-04-12 ចៅក្រម 012 253 535
19 ហេង សុខណា ប្រុស 1982-05-25 ចៅក្រម 012 678 933
20 លី លីបម៉េង ប្រុស 1972-12-01 ចៅក្រម 011 788 999
21 យ៉េត ម៉ូលីន ស្រី 1984-06-13 ចៅក្រម  
22 ពេជ ម៉ារ៉ែន ស្រី 1973-02-07 ចៅក្រម  
23 សួស សំអាត ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម 015 850 095
24 សួស សំអាត ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម 015 850 095
25 សួស សំអាត ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម 015 850 095
26 យ៉េត ចរិយា ប្រុស 1956-01-20 ព្រះរាជអជ្ញា  
27 សុខ រឿន ប្រុស 1955-08-05 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 825 176
28 គ្រី សុខអ៊ី ប្រុស 1955-05-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 997 433
29 ឯក ឆេងហួត ប្រុស 1970-02-11 ព្រះរាជអជ្ញារង 092 921 111 / 011 899 800
30 ហៀង សុភក្ត្រ ប្រុស 1970-01-01 ព្រះរាជអជ្ញារង 011 999 939 - 092/015 909 003
31 ខៀវ ផល្លា ប្រុស 1975-04-13 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 332 131
32 គឺ ប៉ុណ្ណារ៉ា ប្រុស 1974-12-28 ព្រះរាជអជ្ញារង  
33 សៀង សុខ ប្រុស 1979-07-20 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 820 455
34 ស៊ឺ វណ្ណនី ស្រី 1970-01-05 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 812 530
35 មាស ច័ន្ទពិសិដ្ឋ ប្រុស 1973-08-14 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 856 397
36 គង់ សំសារ៉េត ប្រុស 1980-01-10 ព្រះរាជអជ្ញារង 016 885 776
37 ជា ម៉េត ប្រុស 1978-10-04 ព្រះរាជអជ្ញារង  
38 ជេត ខេមរ៉ា ប្រុស 1964-11-05 ព្រះរាជអជ្ញារង  
39 មាស ច័ន្ទពិសិដ្ឋ ប្រុស 1973-08-14 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតាមស្ថាប័នផ្សេងៗ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 វ៉ាន់ ផាន់ ប្រុស 1946-01-05 នាយក  
2 កាន់ ឈឺន ប្រុស 1945-08-30 នាយកក្រឡាបញ្ជី មើលលេខទូរស័ព្ទ
3 អ៊ុក ទូច ប្រុស 1945-07-01 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមនៅក្រសួងយុត្តិធម៌

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ហ៊ី សោភា ប្រុស 1957-01-15 រដ្ឋលេខាធិការ មើលលេខទូរស័ព្ទ
2 ចាន់ សុទ្ធាវី ស្រី 1968-12-24 អនុរដ្ឋលេខាធិការ  
3 អ៊ិត រ៉ាឌី ស្រី 1950-03-03 អនុរដ្ឋលេខាធិការ  
4 លី វួចឡេង ស្រី 1954-02-10 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
5 ប៉ែន ពេជ្រសាលី ប្រុស 1957-09-25 ចៅក្រម  
6 ទិត្យ ឫទ្ធី ប្រុស 1953-07-21 ចៅក្រម  
7 គឹម សោភ័ណ ប្រុស 1968-12-13 ចៅក្រម  
8 ខៀវ សុខា ស្រី 1979-02-06 ចៅក្រម  
9 គង់ សែត ប្រុស 1955-10-10 ព្រះរាជអជ្ញារង  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតាមស្ថាប័នផ្សេងៗ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 វ៉ាន់ ផាន់ ប្រុស 1946-01-05 នាយក  
2 កាន់ ឈឺន ប្រុស 1945-08-30 នាយកក្រឡាបញ្ជី មើលលេខទូរស័ព្ទ
3 អ៊ុក ទូច ប្រុស 1945-07-01 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-មហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៏

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 យូ ប៊ុនឡេង ប្រុស 1958-04-07 ប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
2 ជួន ស៊ុនឡេង ប្រុស 1947-02-13 អនុប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
3 ចែម វេយ្យរិទ្ធិ ស្រី 1957-05-04 អនុប្រធាន  
4 សេង ស៊ីវុត្ថា ប្រុស 1963-03-05 អនុប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
5 អ៊ីង សារុន ប្រុស 1951-12-28 ចៅក្រម  
6 សំរិទ្ធិ សុផល ប្រុស 1950-08-25 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
7 ធូ មណី ប្រុស 1963-05-01 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
8 អ៊ុំ សារិទ្ធ ប្រុស 1947-01-13 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
9 ងួន អ៊ីម ប្រុស 1952-03-07 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
10 ប៉ាក ច័ន្ទសំបូរ ប្រុស 1969-03-10 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
11 ញូង ធុល ប្រុស 1970-01-25 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
12 ឃុន លាងម៉េង ប្រុស 1972-01-09 ចៅក្រម  
13 ប្លង់ សំណាង ប្រុស 1980-01-08 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
14 យន់ ណារ៉ុង ប្រុស 1969-12-30 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
15 ចាន់ ម៉ាឌីណា ស្រី 1966-05-20 ចៅក្រម  
16 ចាយ ច័ន្ទតារាវណ្ណ ប្រុស 1975-02-02 ចៅក្រម  
17 តាំង ស៊ុនឡាយ ប្រុស 1971-07-07 ចៅក្រម  
18 ប៉ុល សំអឿន ប្រុស 1971-09-10 ចៅក្រម  
19 អ៊ុក សាវុធ ប្រុស 1964-01-01 អគ្គព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
20 ស៊ិន រិទ្ធ ប្រុស 1968-02-01 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង  
21 ស្វាយ សំណាង ប្រុស 1968-01-05 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង មើលលេខទូរស័ព្ទ
22 ទិត សុទ្ធី ប្រុស 1949-10-20 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង  
23 ប៉ាន់ គឹមលាន ប្រុស 1954-03-02 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
24 ហ៊ាន រិទ្ធ ប្រុស 1969-09-11 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
25 អ៊ឹម សុផាន ប្រុស 1968-04-06 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
26 ង៉ែត សារ៉ាត ប្រុស 1962-04-13 ព្រះរាជអជ្ញា  
27 ជា នល់ ប្រុស 1951-04-09 ព្រះរាជអជ្ញា  
28 តាន់ សេណារ៉ុង ប្រុស 1965-05-06 ព្រះរាជអជ្ញា  
29 សរ យសថាវរៈ ប្រុស 1964-01-12 ព្រះរាជអជ្ញា  

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-មហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ឌិត មុន្ទី ប្រុស 1949-11-15 ប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
2 ឃឹម ប៉ុណ្ណ ប្រុស 1940-04-21 អនុប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
3 គង់ ស្រ៊ីម ប្រុស 1957-07-16 អនុប្រធាន  
4 ទី ណេង ប្រុស 1944-02-15 ចៅក្រម  
5 ប្រាក់ គឹមសាន ប្រុស 1943-01-04 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
6 យស់ សូខឿន ប្រុស 1946-02-05 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
7 សោម សិរិវឌ្ឍ ប្រុស 1953-06-26 ចៅក្រម  
8 យូរ ឧត្តរា ប្រុស 1970-06-12 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
9 គិម សត្ថាវី ស្រី 1954-02-05 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
10 ខៀវ សុខា ស្រី 1979-02-06 ចៅក្រម  
11 សាលី ធារ៉ា ប្រុស 1966-04-27 ចៅក្រម  
12 ហេង ប្រីយ៉ា ប្រុស 1964-06-28 ចៅក្រម  
13 អ៊ីវ គឹមស្រ៊ី ប្រុស 1953-03-03 ចៅក្រម  
14 សឹង បញ្ញាវុឌ្ឍ ប្រុស 1965-07-01 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
15 យ៉ា សុខន ប្រុស 1955-01-03 ចៅក្រម  
16 ច័ន្ទ រង្សី ប្រុស 1980-01-01 ចៅក្រម  
17 ជា លាង ស្រី 1969-09-09 អគ្គព្រះរាជអជ្ញា  
18 ឈួន ចាន់ថា ប្រុស 1966-01-01 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង មើលលេខទូរស័ព្ទ
19 សេង ប៊ុយឃាង ប្រុស 1976-04-12 ព្រះរាជអជ្ញា  
20 ជ័យ សុផល ប្រុស 1954-11-01 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
21 ហ៊ឹង ធីឬទ្ធិ ប្រុស 1966-08-26 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
22 ច័ន្ទ តារារស្មី ប្រុស 1972-07-12 ព្រះរាជអជ្ញា  

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top