ក្រមសីលធម៌ ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ

ដើម្បីចូលរួមកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ​ ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន ដែលមានជាអាទិ៍អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនជាដើម បុគ្គលិកទាំងអស់នៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអាកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរ និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ​​ខ្ជាប់ខ្ជួន ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយអនីតិជនដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ទោះជានៅក្នុងពេលម៉ោងបំពេញការងារ ឬក្រៅម៉ោងការងាររបស់ខ្លួនក៏ដោយ​។

ជាមួយនេះ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

055 a Page 1

055 a Page 1

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top