បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តសៀមរាប

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 និល ណុន ប្រុស 1956-08-15 ប្រធាន 012 947 127
2 ឌុច សុខសារិន ប្រុស 1970-10-11 អនុប្រធាន  
3 ឆាយ​ គង់ ប្រុស 1953-03-11 អនុប្រធាន  
4 គី ឫទ្ធី ប្រុស 1966-05-25 ចៅក្រម  
5 អ៊ិត សម្ផស្ស ប្រុស 1965-11-19 ចៅក្រម 012 894 861
6 អ៊ិត សុធា ប្រុស 1973-10-18 ចៅក្រម  
7 សួស ឡា ប្រុស 1970-05-10 ចៅក្រម 012 552 263 / 011 222 575
8 ជឺ សុខ ប្រុស 1979-02-07 ចៅក្រម 012 720 770
9 លី សុខលេង ប្រុស 1974-11-30 ចៅក្រម 012 834 843
10 ហុក ពៅ ប្រុស 1971-03-05 ចៅក្រម  
11 សុក កែវបណ្ឌិត ប្រុស 1982-07-07 ចៅក្រម  
12 អឿង វណ្ណា ប្រុស 1972-10-03 ចៅក្រមកម្មសិក្សា  
13 ទី សុវិនថាល់ ប្រុស 1966-05-15 ព្រះរាជអជ្ញា 012 993 050
14 អ៊ុយ សំភារ ប្រុស 1972-06-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 868 588
15 ហេង ផេង ប្រុស 1969-06-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 379 037

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top