ប្រតិភូ និងលេខាប្រតិភូរាជធានី-ខេត្ត

Thourn Sothea   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ធួន សុធា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំសាលាឧទ្ធរណ៍
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 814 946
Lach lina   ឈ្មោះ ៖ លោក ឡាច លីណា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំសាលាឧទ្ធរណ៍
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 555 868
vimeanchampa   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ម៉ុន វិមានចំប៉ា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 873 950, (855) 89 757 647
Ra Sovandet   ឈ្មោះ ៖ លោក វ៉ា សុវណ្ណាដេត
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 727 293
631 Copy 1972 06 24   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី សាកល មេតា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តកណ្តាល
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 997 677
94   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ផុន ច័ន្ទរស្មី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តកណ្តាល
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 582 840
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី កែន សាន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 717 232
   ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីហន ស្រីទូច
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88 965 0350
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី សោ បេងថារុណ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តព្រៃវែង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 863 030, (855) 85 676 333
  ឈ្មោះ ៖ លោក ចៅ សុភ័ណ្ឌ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តខេត្តព្រៃវែង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 947 515
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី នៅ រក្សា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 870 809, (855) 81 569 696, (855) 88 8410 777
  ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ឈាន ជាលិកា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 470 098
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ច័ន្ទ រ៉ាពិសិដ្ឋ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 826 161
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា គឹម ចាន់សុផល
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តខេត្តត្បូងឃ្មុំ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88​ 290 6010
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី កុយ វាសនា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 653 318, (855) 11 395 392
Chhorn Putheary   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ឆន ពុទ្ធារី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 10 836 272
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ម៉ៅ សារី
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តរតនគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 616 305, (855) 97 9959 168
   ឈ្មោះ ៖ លោក ឯក ស៊ឹងអ៊ឹម
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តរតនគីរី
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 628 4284, (855) 10 404 183
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី លី វីរៈ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តក្រចេះ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 774 788, (855) 16 667 066, (855) 88 667 6667
  ឈ្មោះ ៖ លី ប៊ុនហាប់
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តក្រចេះ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 71 222 0222
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ថាច់ ពេជ្រ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 7071 36 ,(855) 97 88 99 135
  ឈ្មោះ ៖ លោកស្រី សុវណ្ណ មច្ឆា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 671 8317
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី តូច សាខឿន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ធំ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 949 586, (855) 97 7080 988
  ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា កង រតនា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ធំ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 769 936
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ម៉ន កែវស៊ីវិន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តព្រះវិហារ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 791 671
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ធឹម គីមហេង
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តព្រះវិហារ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88 490 2246
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឈរ លីថៃ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តសៀមរាប
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 997 666, (855) 12 824 340
   ឈ្មោះ ៖ លោក ម៉ក់ ប៊ុនធឹង
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តសៀមរាប
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 89 503 040
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី មឿន សុវណ្ណ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 787 065, (855) 70 787 065
  ឈ្មោះ ៖ លោក អិល សាមួយ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 71 746 0777
  ឈ្មោះ ៖ លោកស្រីមេធាវី ណុប គុណថុល
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 599 799, (855) 16 419 565
   ឈ្មោះ ៖ មៀច មាស
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 886 181 /098 929 268
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហម មុនី
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 853 461
   ឈ្មោះ ៖ លោក ឃឹម សុវណ្ណរ៉ា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 600 335, (855) 16 600 335
 chhum tola ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឈុំ តុលា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តប៉ៃលិន
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 360 4646 / 89 990 205
   ឈ្មោះ ៖ លោក ចៅ ធូ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តប៉ៃលិន
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 634 658
  ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ថន បូរី
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 929 597, (855) 97 344 7777
   ឈ្មោះ ៖ លោក ឈន ចាន់
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 527 071
ឈ្មោះ ៖លោកមេធាវី ទិត ឡាយ
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
អ៊ីម៉ែល ៖​ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 923 567, (855) 15 790 085
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ឡាច រស្មី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 228 643, (855) 10 784 005
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ហេង ពូង
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 218 190, (855) 16 213 133, (855) 97 7218 190
  ឈ្មោះ ៖ លោក តាំង បាក់ហ័រ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 263 795
  Suon staby ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី សួន ស្ថាប៊ី
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពត
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)​ 12 449 018, (855) 96 7999 818
  ឈ្មោះ ៖ លោក ថៃ ចំរ៉ុង
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តកំពត
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 81 550 267
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឡុង សាលុច្ស
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 707 760
   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា ទឹម ផានាថ
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 86 799 524
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ចន្ទ ហួន
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តកោះកុង
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855)12 978 327, (855) 12 1973 875
chan Ly   ឈ្មោះ ៖ លោក ចន្ធ លី
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តកោះកុង
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 867 1924
man icon   ឈ្មោះ ៖ លោកមេធាវី ឌុក វាសនា
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្តតាកែវ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 450 497, (855) 81 795 777
man icon   ឈ្មោះ ៖ កញ្ញា អឿន ស៊នសិរីរចនា
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្តតាកែវ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 81 838 428
man icon   ឈ្មោះ ៖ 
មុខងារ ៖ ប្រតិភូប្រចាំខេត្ត
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 
man icon   ឈ្មោះ ៖ 
មុខងារ ៖ លេខាប្រតិភូប្រចាំខេត្ត
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top