សារថ្លែងអំណរគុណរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនចំពោះសមាជិក សមាជិកា និងបុគ្គលិកគណៈមេធាវី ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាកថវិកាជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវិឌ-១៩

សារថ្លែងអំណរគុណរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនចំពោះសមាជិក សមាជិកា និងបុគ្គលិកគណៈមេធាវី ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាក

ថវិកាជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវិឌ-១៩ ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ។

lychantola 1

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top