2007-07 បទបញ្ជានៃការដឹកជញ្ជូនធនបត្រ ប្រកាសលេខ ០៧-១១០

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ បទបញ្ជានៃការដឹកជញ្ជូនធនបត្រ ប្រកាសលេខ ០៧-១១០.pdf