លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី បានទៅចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

នៅថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី បានទៅចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សឺណេវ ប្រទេសស្វីស

 ដើម្បីពិភាក្សាពីរបាយការណ៍លើកទី២ របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដែលក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងផងដែរពីការសន្យារបស់កម្ពុជា ក្នុងការធ្វើវិសាធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខខន្តិកៈមេធាវី ដែលអាចធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី។

22nov17 01

22nov17 02

22nov17 03

22nov17 04

22nov17 05