ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។