សេចក្តីជូនដំណឹងពីការឈប់សម្រាកទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី បុគ្គលិកគណៈមេធាវី និងសាធារណជនជ្រាបថា ក្នុងឱកាសទិវាជ័យជំនះលើរ​បបប្រល័យពូជសាសន៍

គណៈមេធាវីអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ឈប់សម្រាកចំនួន១ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

photo 2019 01 02 18 16 43