ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០-សីហា-២០១៩

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១៣៦៦រូប (ប្រុស = ១០៨០រូប ស្ដ្រី = ២៨៦រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ២៩៣រូប (ប្រុស = ២១១រូប ស្ដ្រី​​​ = ៨២រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ១០២រូប (ប្រុស = ៨៨រូប ស្ដ្រី = ១៤រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៥រូប (ប្រុស = ១៩រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០២រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៨១០រូប (ប្រុស = ១៤១៨រូប ស្ដ្រី = ៣៩២រូប)