ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៣-សីហា-២០១៨

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១២០៣រូប (ប្រុស = ៩៦៦រូប ស្ដ្រី = ២៣៧រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ២៨៦រូប (ប្រុស = ២១១រូប ស្ដ្រី​​​ = ៧៥រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៧០រូប (ប្រុស = ៦០រូប ស្ដ្រី = ១០រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៨រូប (ប្រុស = ២២រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ២០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៦១២រូប (ប្រុស = ១២៨៣រូប ស្ដ្រី = ៣២៩រូប)