ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៨-មករា-២០១៩

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១៣២៧រូប (ប្រុស = ១០៥៥រូប ស្ដ្រី = ២៧២រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ២៥៤រូប (ប្រុស = ១៨៦រូប ស្ដ្រី​​​ = ៦៨រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៨៥រូប (ប្រុស = ៧៣រូប ស្ដ្រី = ១២រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៦រូប (ប្រុស = ២០រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០២រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៧១៦រូប (ប្រុស = ១៣៥៤រូប ស្ដ្រី = ៣៦២រូប)