ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២-តុលា-២០១៨

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១២៩៩រូប (ប្រុស = ១០៤០រូប ស្ដ្រី = ២៦៣រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ២៣៥រូប (ប្រុស = ១៧៥រូប ស្ដ្រី​​​ = ៥៦រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៩៥រូប (ប្រុស = ៨៤រូប ស្ដ្រី = ១១រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៧រូប (ប្រុស = ២១រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ១៩រូប (ប្រុស = ១៩រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៦៨០រូប (ប្រុស = ១៣៤៣រូប ស្ដ្រី = ៣៣៧រូប)