ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៨-ឧសភា-២០១៨

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១១០៨រូប (ប្រុស = ៨៨៦រូប ស្ដ្រី = ២២២រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ​២៩៧រូប (ប្រុស = ២១៨រូប ស្ដ្រី​​​ = ៧៩រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៧០រូប (ប្រុស = ៦០រូប ស្ដ្រី = ១០រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ៣០រូប (ប្រុស = ២៣រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ៦២រូប (ប្រុស = ៥៦រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៥៧២រូប (ប្រុស = ១២៤៧រូប ស្ដ្រី = ៣២៥រូប)