ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០-វិច្ឆិការ-២០១៨

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១២៩៩រូប (ប្រុស = ១០៤០រូប ស្ដ្រី = ២៦៣រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ២៣៦រូប (ប្រុស = ១៧៦រូប ស្ដ្រី​​​ = ៥៦រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៩៦រូប (ប្រុស = ៨៤រូប ស្ដ្រី = ១២រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៧រូប (ប្រុស = ២១រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ១៩រូប (ប្រុស = ១៩រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៦៨២រូប (ប្រុស = ១៣៤៤រូប ស្ដ្រី = ៣៣៨រូប)