បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ខ្លូត ពេជ្រ ប្រុស 1951-02-05 ប្រធាន 012 825 037
2 ប៊ុន្នីញ ប៊ុណ្ណារី ស្រី 1955-06-29 អនុប្រធាន 011 800 861
3 ម៉ែន រត្ថា ប្រុស 1976-10-10 ចៅក្រម 012 727 252
4 សុង ប៊ុណ្ណារិទ្ធិ ប្រុស 1974-10-03 ចៅក្រម 012 850 213
5 អ៊ីវ បូរិន្ទ ប្រុស 0000-00-00 ចៅក្រម  
6 កែវ សុធា ប្រុស 1972-05-01 ព្រះរាជអជ្ញា 011 967 789-012 896 976
7 ម៉ុត ដារ៉ា ប្រុស 0000-00-00 ព្រះរាជអជ្ញារង