ទម្រង់ស្នើ និងពាក្យសុំផ្សេងៗ

  សូមទាញយកទម្រង់ស្នើ និងពាក្យសុំផ្សេងៗដូច​ខាងក្រោម :

- ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីប្តូរឈ្មោះពីក្រុមមេធាវីទៅក្រុមហ៊ុន​មេធាវី
- ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីក្រុម ក្រុមហ៊ុន​មេធាវី
- លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនមេធាវី
- ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីការិយាល័យមេធាវីថ្មី
- ពាក្យសុំចុះបញ្ជីប្តូរទីតាំងការិយាល័យ
- ពាក្យស្នើសុំបិទការិយាល័យមេធាវី
- ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីសាខាការិយាល័យមេធាវី
- ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីការិយាល័យមេធាវី
- ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីការិយាល័យមេធាវី (បន្ត)
- កិច្ចសន្យាសហការ
- ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ​ប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី (ថ្មី)
- ពាក្យសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី
- ពាក្យសុំប្តូរវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី (Replace office)
- ពាក្យសុំប្តូរវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី (Replace Address)
-ពាក្យស្នើសុំទទួលស្គាល់ និងធ្វើកាតជំនួយការ
- ពាក្យសុំធ្វើកម្មសិក្សា
- របាយការណ៏បញ្ចប់កម្មសិក្សា(ថ្មី)


ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះ៖

01-សាលាកប័ត្រទំនាក់ទំនងព័ត៌មានកូនក្តី
02-ពាក្យសុំពឹងពាក់មេធាវី
03-ពាក្យការពារក្តី
04-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិប្តឹងទាមទារសំណង
05-ពាក្យសុំអនុញ្ញាតជួបកូនក្តី
06-ពាក្យសុំឱ្យកូនក្តីនៅក្រៅឃុំ
07-ពាក្យសុំបញ្ចូលភស្តុតាង
08-ពាក្យសុំធ្វើប្រតិកោសលវិច័្ចយ
09-ពាក្យសុំលើកពេលសវនាការ
10-ពាក្យសុំមោឃៈភាពនីតិវិធី
11-លិខិតជូនដំណឹងឈប់ការពារក្តី
12-ពាក្យសុំពិនិត្យ និងថតចម្លងសំណុំរឿង
13-វិក័យប័ត្រកំរ៉ៃមេធាវី
14-លិខិតប្រគល់សិទិ្ធប្តឹងទាមទារសំណងរដ្ឋប្បវេណី
15-កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការពារក្តី តំណាង
16-ពាក្យសុំពន្យារពេលចូលបំភ្លឺ
17-ពាក្យសុំធ្វើកោសលវិច័្ចយ
18-ពាក្យសុំបដិសេធភស្តុតាង
19-តារាងសកម្មភាពការងារ
20-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏
21-ពាក្យបណ្តឹងទាស់
22-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិប្តឹងទាស់
23-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើដីកាសម្រេចមិនឱ្យនៅក្រៅឃុំ
24-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៏លើដីកាសម្រេចតម្កល់រឿងទុកឥតចាត់ការ
25-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏លើដីកាសម្រេចមិនឱ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្តោះអាសន្ន
26-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចតម្កល់រឿងឥតចាត់ការ
27-ពាក្យបណ្តឹងដិតចិត្ត(កូនក្តី)
28-ពាក្យបណ្តឹងដិតចិត្ត
29-ពាក្យបណ្តឹងសុំឱ្យធ្វើការចោទប្រកាន់
30-ពាក្យស្នើសុំឲ្យបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរ
31-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ លើដីកាសំរេចបដិសេធពាក្យសុំ
32-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចបដិសេធ
33-ពាក្យសុំបញ្ឈប់ការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ
34-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីដីកាសម្រេច
35-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចបដិសេធ
36-ពាក្យសុំវត្ថុដែលចាប់យក
37-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ នឹងដីកាមិនប្រគល់វត្ថុដែលចាប់យក
38-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកា
39-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចបដិសេធ
40-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចបដិសេធ
41-ពាក្យសុំធ្វើកោសលវិច័យបន្ថែម
42-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចបដិសេធ
43-ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចបដិសេធ
44-កិច្ផព្រមព្រៀងរវាងមេធាវី និងអតិថិជន
45-ពាក្យបណ្តឹងរបស់មេធាវីតំណាង
46-សារណាតបនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ជនជាប់ចោទ
47-ពាក្យសុំប្តូរសមត្ថកិច្ច
48-ពាក្យសុំកំណត់សមត្ថកិច្ច
49-សារណារបស់ដើមបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
50-សារណាចុងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
51-សារណាដើមបណ្តឹងសាទុក្ខ
52-សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវី