ត្រីមាសទី ១

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ២០

ខែ មករា-មិនា ឆ្នាំ ២០១៩

រក្សាសិទ្ធិ © 2019 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន   សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ 

ផ្នែក ភូមិបាល

២.ការវិវត្តច្បាប់ស្ដីពី ការលក់ដីធ្លីនៅកម្ពុជា ដោយលោក ខន សុខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

 ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី

៣.អគារសហកម្មសិទ្ធិ ដោយលោកមេធាវី វង្ស សម្បត្តិ ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

៣.នីតិវិធីជំនុំជម្រះក្ដីលើកទី១ ដោយលោកមេធាវី ប៉ោ ហ៊ុយ ៖សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ