ត្រីមាសទី ១

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៦

ខែ មករា-មិនា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន   សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ ទាញយកឯកសារ

ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី

២.កំហុសដោយឡែក សំណង និង ការមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើអនីត្យានុកូល ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

៣. មូលដ្ឋានការបដិសេធការទទួលស្គាល់ និង អនុវត្តមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យបរទេសនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជា ដោយលោកមេធាវី គឹម សាន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

៤. ហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងអភិវឌ្ឈលើអចលនវត្ថុ ដោយលោកខន សុខខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ព្រហ្មទណ្ឌ

៥. សង្ខេបយុត្តិសាស្ត្រ​ សំណុំរឿងលេខ០០១, អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង, សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី អញ្ញត្រកម្មទាក់ទងនឹងថេរវេលានៃអាជ្ញាយុកាលចំពោះបទល្មើសជាតិ ដែលលើកឡើងដោយមេធាវី ការពារក្ដី, ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា ៖សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ត្រីមាសទី ២

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៧

ខែ មេសា-មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ 

ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី
២.ការស្មុំកូន ដោយលោក ខន សុខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ការងារ
៣. ការរំលាយកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ថេរវេលា ដោយលោកមេធាវី ហំ ភា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម
៤. យុត្ថាធិការរបស់តុលាការ ក្នុងបណ្ដឹងបញ្ជូនវិវាទទៅមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោក សឹម សុរិយ៉ា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ត្រីមាសទី ៣

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៨

ខែ កក្កដា-កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន   សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ ទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម

២.ជម្រើសច្បាប់ របស់ភាគីក្នុងមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោកមេធាវី គឹម សាន​ ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ធានារ៉ាប់រង

៣.វិស័យធានារ៉ាប់រង និងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅកម្ពុជា ដោយលោកមេធាវី ព្រូ ស៊ីថន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក បកស្រាយច្បាប់

៤.ការបកស្រាយច្បាប់ ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា និងលោកមេធាវី ប្រាក់ សំអាង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ត្រីមាសទី ១

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៦

ខែ មករា-មិនា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន   សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ ទាញយកឯកសារ

ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី

២.កំហុសដោយឡែក សំណង និង ការមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើអនីត្យានុកូល ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

៣. មូលដ្ឋានការបដិសេធការទទួលស្គាល់ និង អនុវត្តមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យបរទេសនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជា ដោយលោកមេធាវី គឹម សាន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

៤. ហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងអភិវឌ្ឈលើអចលនវត្ថុ ដោយលោកខន សុខខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ព្រហ្មទណ្ឌ

៥. សង្ខេបយុត្តិសាស្ត្រ​ សំណុំរឿងលេខ០០១, អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង, សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី អញ្ញត្រកម្មទាក់ទងនឹងថេរវេលានៃអាជ្ញាយុកាលចំពោះបទល្មើសជាតិ ដែលលើកឡើងដោយមេធាវី ការពារក្ដី, ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា ៖សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ