ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវី

ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវីក្នុង​សកម្មភាព​របស់គណៈមេធាវី

  1. បញ្ជីរាយនាមមេធាវី ដែលបានឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាតលើកទី១៨ របស់គណៈមេធាវី
  2. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងការបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រមេធាវី
  3. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភមកគណៈមេធាវីក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅបញ្ជីសមាជិកគណៈមេធាវី
  4. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងសកម្មភាពគណៈមេធាវី
  5. បញ្ជីរាយនាម សប្បុរសជន ចូលរួមរៀបចំតុ មេធាវីនៅក្នុង បន្ទប់សវនាការ តុលាការសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប