បុគ្គលិកគណៈមេធាវី

   ឈ្មោះ ៖ ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 633 933, (855) 15 633 933
   ឈ្មោះ ៖ កុយ នាម
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការរង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 811 991
   ឈ្មោះ ៖ ប៊ុន ណាវីណា
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការរង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ 092 719 440
ឈ្មោះ ៖ លីវ សុវណ្ណា
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 617 373, (855) 16 617 373
   ឈ្មោះ ៖ ខូវ ចន្ថា
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 898 181, (855) 16 857 799
bong thoeun   ឈ្មោះ ៖ កែ ប៊ុនធឿន
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 575 161
803 2011 12 21   ឈ្មោះ ៖ លឹម ច័ន្ទលីដា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 181 856, (855) 96 2222 219
234 2003 12 11   ឈ្មោះ ៖ សេង សុខឃីម
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ ( 855) 12 689 667, ( 855) 16 689 667
728 121 1981 01 25   ឈ្មោះ ៖ ម៉ៃ ច័ន្ទសត្យា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 462 747, (855) 15 462 747
khim 121   ឈ្មោះ ៖ ឃឹម ច័ន្ទធឿន
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 012 922 678
   ឈ្មោះ ៖ យុង ផានិត
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 76 586 86 86, (855) 81 870 970
   ឈ្មោះ ៖ ម៉ុម ពិសី
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 15 725 666
   ឈ្មោះ ៖ នី ចាន់ឌី
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 485 615, (855) 16 611 615
   ឈ្មោះ ៖ កៃ វិសាល
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 881 776, (855) 12 914 291
ជ អក   ឈ្មោះ ៖ ជុំ អ៊ៀក
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 822 069
   ឈ្មោះ ៖ ស្វាយ សុលីដា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 85 669 966, (855) 96 4 669 966
   ឈ្មោះ ៖ ណុប កណ្ណិកា
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 711 216
33 ឈ្មោះ ៖ វង់ រដ្ឋា
មុខងារ ៖ ជំនួយការរដ្ឋបាលនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855 ) 92 455 085
photo 2017 11 16 16 23 25   ឈ្មោះ ៖ ប៉េង វិចិត្តការ
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា
អ៊ីម៉ែល ៖ vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 726 992, (855) 97 771 010 7
1383 T 2017 08 02   ឈ្មោះ ៖ វ៉ា សំរិត
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យព្រឹត្តិបត្រ និងបោះពុម្ពនៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (076-096) 25 168 25
Malin LOK   ឈ្មោះ ៖ ឡុក ម៉ាលីន
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (017) 491 950
   ឈ្មោះ ៖ លី រតនា
មុខងារ ៖ ជំនួយការប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 511 509, (855) 93 511 509
   ឈ្មោះ ៖ រី សេដ្ឋា
មុខងារ ៖ លេខាធិការគណនេយ្យនៃនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 404 216
   ឈ្មោះ ៖ ជួន សេដ្ឋសម្ជស្ស
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានការពារក្ដីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 98 907 968
rothnimol.jpg121   ឈ្មោះ ៖ គឹម រ័ត្ននិមល
មុខងារ ៖ លេខាធិការនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 422 633, (855) 77 422 633
   ឈ្មោះ ៖ ថន បូរ៉ី
មុខងារ ៖ លេហារី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 423 406
   ឈ្មោះ ៖ មួង ដារ៉ូ
មុខងារ ៖ មន្រ្តីបើកបរ និងលេហារី
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 78 780 118
ឈ្មោះ ៖ ហ្វាង ឈីងឈីង
មុខងារ ៖ លេខានាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 322 221
   ឈ្មោះ ៖ ហួត សុវណ្ណ
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ 855) 12 664 032
   ឈ្មោះ ៖ ហៃ រ៉ាឈីត
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 318 1113
   ឈ្មោះ ៖ គា លីហង្ស
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 61 666 610
   ឈ្មោះ ៖ នូ ពុទ្ធារី
មុខងារ ៖ អ្នកសំអាត
អ៊ីម៉ែល
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 69 656 678
  ឈ្មោះ ៖ ថា ប៊ុនថៃ
មុខងារ ៖ ជំនួយការការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យានៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 809 6097
  ឈ្មោះ ៖ តាន់ ចរណៃ
មុខងារ ៖ ជាបណ្ណារក្ស នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 637 746
MAO TAN EAM   ឈ្មោះ ៖ ម៉ៅ តាន់អៀម
មុខងារ ៖ ជាបណ្ណារក្ស នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 16 667 969, (855) 12 226 211
47   ឈ្មោះ ៖ ប៉ក់ សាវ៉ាន់
មុខងារ ៖ គណនេយ្យ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 85 362 525
53   ឈ្មោះ ៖ ជុំ ប៉ុនណារាយ
មុខងារ ៖ ហាត់ការ នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 998 6788
54   ឈ្មោះ ៖ នួន រ៉ា
មុខងារ ៖ ហាត់ការ នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 88 327 3822
55   ឈ្មោះ ៖ ស្រេង សីហប៊ុននុត
មុខងារ ៖ ហាត់ការ នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 250 2622
  ឈ្មោះ ៖ យុង ចរិយា
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 328 5214
dalin 121   ឈ្មោះ ៖ ឃ្លី ដាលីន
មុខងារ ៖ លេខាព័ត៌មាន នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងរិហញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 98 826 297
1403T LUY SOTHY 1987 03 02   ឈ្មោះ ៖ លុយ សុធី
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្មគ្រ័ចិត្ត
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (885) 97 728 7877 ,(855) 86 895523
ណ គមសរស   ឈ្មោះ ៖ ណៃ គីមស្រស់
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្មគ្រ័ចិត្ត
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 599 2180
ផ សយសង   ឈ្មោះ ៖ ផែ ស៊ុយស៊ាង
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្មគ្រ័ចិត្ត
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 417 8886
ធន សដ   ឈ្មោះ ៖ ធិន សៅដា
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្មគ្រ័ចិត្ត
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 97 760 9260
អម ភបមរឌ   ឈ្មោះ ៖ អ៊ឹម ភួបម៉ារ៉ឺឌី
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្មគ្រ័ចិត្ត
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 585 714
ហង មងឃង   ឈ្មោះ ៖ ហេង ម៉េងឃាង
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្មគ្រ័ចិត្ត
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 699 577
  IMG ឈ្មោះ ៖ អេង លីហួរ
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្មគ្រ័ចិត្ត
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 76 224 0362
  36703845 274689373277048 4312293473244938240 n ឈ្មោះ ៖ មឿន វណ្ណឌី
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៃនាយកដ្ឋានធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 81 745 647
  487 ឈ្មោះ ៖ ឡៅ លីហេង
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 313 296
  6 ឈ្មោះ ៖ ថន ប៊ុនធឿន
មុខងារ ៖ សន្តិសុខ
អ៊ីម៉ែល ៖ 
លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 607 011