នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ​ត្រូវដឹកនាំដោយ​ប្រធានមួយរូប និង​អនុប្រធាន​មួយចំនួនជាជំនួយការ ។ នាយកដ្ឋានបោះពុម្ពនិង​ផ្សព្វផ្សាយ​មានតួនាទី និង​ភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

  • រៀបចំ និងបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រមេធាវី និង​ការផ្សព្វផ្សាយ​តាមអ៊ិនធើណែត
  • ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមេធាវី ចៅក្រម និងសាស្រ្តាចារ្យច្បាប់ នានា ដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើវិភាគទាន សំណើផ្សេងៗ ដើម្បីចុះផ្សាយ​ក្នុងព្រឹត្តិបត្រ​មេធាវី​
  • ធ្វើការពិនិត្យ​​និងសម្រួលអត្តបទផ្សេងៗ មុននឹងបោះពុម្ពផ្សាយ
  • ធ្វើផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់ដាក់ជូនប្រធានគណៈមេធាវី
  • ទទួលបន្ទុក​ស្វែងរកមូលនិធិ​ពីប្រភពខាងក្រៅ​គណៈមេធាវី​ដើម្បីគាំទ្រ​គម្រោង​នានា​របស់​នាយកដ្ឋាន​
  • សិក្សា និង​ត្រួតពិនិត្យ​អំពីតម្រូវការ និងប្រសិទ្ធភាព​នៃ​សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងបោះពុម្ព
  • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ជូនប្រធានគណៈមេធាវី
  • ធ្វើសកម្មភាពដទៃទៀតតាម​ការចាត់តាំង​របស់ប្រធានគណៈមេធាវី