លោកអគ្គលេខាធិការបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារគណៈមេធាវី​សំរាប់ឆ្នាំ២០១៨

នាថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ លោកអគ្គលេខាធិការបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារគណៈមេធាវី​សំរាប់ឆ្នាំ២០១៨ ។

new03 01 18 001

new03 01 18 001

new03 01 18 001

new03 01 18 001