កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈមេធាវីនិង តំណាង LAWASIA ស្តីពីការរៀបចំសន្និសីទ LAWASIA លើកទី៣១

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី និងលោកមេធាវី កុយ នាម អគ្គលេខាធិការរងគណៈមេធាវី

 បានជួបប្រជុំជាមួយតំណាង LAWASIA ដើម្បីពិភាក្សាពីការរៀបចំសន្និសីទ LAWASIA លើកទី៣១ ដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះ៕

05DEC17

05DEC17001

05DEC17002

05DEC17003

gge22

ttttt