កិច្ចសន្ទនាផ្នែកច្បាប់ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "វិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តការពារក្តី និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារសិទ្ធដើមបណ្តឹងរដ្ឋវេណីឱ្យកាន់តែប្រសើរ"

នៅថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧  គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ សហការជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា ដោយមានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុប

បានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាផ្នែកច្បាប់ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "វិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តការពារក្តី និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារសិទ្ធដើមបណ្តឹងរដ្ឋវេណីឱ្យកាន់តែប្រសើរ" ។

30nov17

30nov17 007

30nov17 001

30nov17 004

30nov17 005

 

30 nov006

30 nov17 008