សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចសន្ទនាផ្នែកច្បាប់ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "វិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តការពារក្តីនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារសិទ្ធដើមបណ្តឹងរដ្ឋវេណី ឱ្យកាន់តែប្រសើរ"

20nov17