លោកមេធាវី សួន វិសាល បានដឹកនាំមេធាវីចំនួន ១៤៩ រូប ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តី្តពីវប្បធម៌សារពើពន្ធដល់វិស័យយុត្តធម៌ នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំមេធាវីចំនួន ១៤៩ រូប ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តី្តពីវប្បធម៌សារពើពន្ធដល់វិស័យយុត្តធម៌ នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានោះ ក៏មានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់ប្រធានតុលាការ ព្រះរាជអាជ្ញា និងប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន រាជធានី ខេត្ត ទាំង ២៥។ អង្គសិក្ខាសាលាបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តី្តពីវប្បធម៌សារពើពន្ធដល់វិស័យយុត្តិធម៌ ក្រោមបរិយាកាសស្និតស្នាល និងយោគយល់។

14 nov 17 1

14 nov 17 2


14 nov 17 3


14 nov 17 4


14 nov 17 5


14 nov 17 6

14 nov 17 7


14 nov 17 8


14 nov 17 9


14 nov 17 10