សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី ការចាត់តាំងមេធាវីចំនួន១៤៩រូប ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងស្តីពីវប្បធម៌សារពើពន្ធ ដល់វិស័យយុត្តិធម៌ នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

ចំណាំ៖ នៅថ្ងៃទី​១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧​ ពេលល្ងាចសមាជិក-សមាជិកាទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនឹងត្រូវចូលរួមពិធីពិសារអារហារពេលល្ងាចជាមួយលោកប្រធានគណៈមេធាវី។

ព័ត៌មានលម្អិតនឹងជម្រាបជូនពេលក្រោយទៀត សូមអរគុណ៕

10 nov17Page 01


10 nov17Page 02


10 nov17Page 03


10 nov17Page 04


10 nov17Page 05


10 nov17Page 06


10 nov17Page 07


10 nov17Page 08


10 nov17Page 09


10 nov17Page 10