ការចូលរួមសន្និសីទគណៈមេធាវីអន្តរជាតិ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

នៅថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

នឹងដឹកនាំប្រតិភូគណៈមេធាវី ០៥ រូប មាន លោកមេធាវី យឹម វិស្សុត លោកមេធាវី ហូ លីហូវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវី លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី លោកមេធាវី កុយ គន្ធី និងលោកមេធាវី សួន វីរៈបញ្ញាសមាជិកគណៈមេធាវី ចូលរួមសន្និសីទគណៈមេធាវីអន្តរជាតិ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី ដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាពីប្រធានបទនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង ព្រមទាំងបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងរវាងសហភាតាទូទាំងពិភពលោក។ photo11oct2017

photo11oct2017 001

photo11oct2017 002

photo11oct2017 003

photo11oct2017 004