សេចក្ដីជូនដំណឹង

សូមសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានអំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

photo6260272441943238604