សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី ការធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី២២

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី ការធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី២២ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េសុីដង់សុខាភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

new09oct2017


 new09oct2017002