សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ បើកក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគណៈមេធាវី

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលពត៌មានជាប្រយោលជាច្រើនថា មានការ ប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ និងការបើកក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដោយជនបរទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគណៈ មេធាវី។

ថែមលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនេះ នៅមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃសេវាច្បាប់ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗទៀត។
ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈដូចបានពោលខាងលើគឺជាការរំលោភលើមាត្រា៦ និង៧ នៃច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈមេធាវី។

The Bar Association of the Kingdom of Cambodia (BAKC) has received several indirect pieces of information that a number of foreigners are practicing law and establishing law firms in Cambodia without authorization from the BAKC. In addition, there are advertisements of legal services in various forms.
The practices as mentioned above are violation of Articles 6 and 7 of the Law on Bar Status.