កិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពី៖ ការពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

កិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពី៖ ការពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលមានការចូលរួមពី លោកមេធាវី សួន វិសាល ជាប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងអ្នកនាំពាក្យ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅកម្មវិធី Asean Connect នៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN