សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមសិក្ខាសាលា

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវីជ្រាបថា

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំសិក្ខាសាលាលើកទី២ ក្រោមប្រធានបទស្ដីពី  "ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីវប្បធម៌សារពើពន្ធដល់វិស័យយុត្តិធម៌" ។លខតជនដណងចឈមសកខសលថង១១