សេចក្តីជូនដំណឹង

ការស្នើរសុំសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យជួយសម្រួលផ្អាកការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសាវនាការ និងនីតិវិធីផ្សេងៗ

ដើម្បីឱ្យសមាជិក-សមាជិការគណៈមេធាវីទាំងអស់អាចចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី២៣ របស់គណៈមេធាវី។

SKM 654e18092717510