សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដល់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី ពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ប្រធានគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដូចមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្ជាប់ជូនជាមួយ។