សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសន្និសិទសមាគមច្បាប់អាស៊ី LAWASIA

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសន្និសិទសមាគមច្បាប់អាស៊ី LAWASIA

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី និងសហភាតាអាចចុះឈ្មោះខ្លួនឯងតាមរយៈអាសយដ្ឋាន Link ខាងក្រោមៈ

https://lawasia.eventsair.com/31st-conference-2018/localregistration/Site/Register

សម្រាប់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី និងសហភាតា ដែលចង់ចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសិទ LAWASIA សូមចូលក្នុងតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោមនេះ៖

http://ecomms.lawasia.asn.au/cv/4609ff7fa17e4e86b032adf82d9ad2ba798fc9e7/p=7231258

SKM 654e18062211490 Page 1

SKM 654e18062211490 Page 1

SKM 654e18062211490 Page 1