ព្រឹត្តិបត្រ ១៣ ខែ មេសា - មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវីលេខ ១៣ ខែ មេសា - មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
រក្សាសិទ្ធិ © 2017 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែន បានសេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។
ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។
បើលោក លោកស្រីមានបំណងចង់ទាញយកអត្ថបទតាមផ្នែក ឬប្រធានបទនីមួយៗសូមចុចដំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

មាតិកានៃព្រឹត្តិបត្រ
សាររបស់លោក សួន វិសាល ប្រធាន គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ
​      ១) ទណ្ឌិត ឌុច និងសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងទោស ឬការបន្ធូរបន្ថយទោសឬការបន្ធូរបន្ថយទោស ដោយមេធាវី មាស បូរ៉ា
      ២) មូលហេតុនៃបណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នុងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា(ភាគ ១) ដោយមេធាវី សូ មូស្សេន្នី
ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
      អនុប្បទានគណនី ដោយមេធាវី កុយ​​ គន្ធី
ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី
      ហ៊ីប៉ូតែក និងកំជាប់ពាក្យ ដោយមេធាវី អ៊ីវ ប៉ូលី
ច្បាប់កម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ
       ច្បាប់សន្តតិកម្មកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ​(ភាគ ១) ដោយលោក កែ ប៊ុនធឿន
សកម្មភាពគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
       សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវី
បើលោក លោកស្រីចង់ទាញយកអត្ថបទព្រឹត្តិបត្រទាំងមូលសូមចុចដំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
       សូមចុចតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងមូល