សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងវិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលត្រូវមកប្រឡងវិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់ ។
មណ្ឌលប្រឡង ៖ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (ពេលព្រឺកចាប់ពីម៉ោង ៨:០០-១២:០០)

 ផទលមត

 ផទលមត

 ផទលមត

 ផទលមត

 ផទលមត

 ផទលមត

 ផទលមត

 ផទលមត


 

 ផទលមត