សេចក្តីជូនដំណឹង​

ស្តីពីការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ និងមណ្ឌលប្រឡងជ្រើសរើសឱ្យចូលរៀនវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ជំនាន់ទី​១៦ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩

 

190418សចកតជនដណងសតពករកណតកលបរចឆត នងមណឌលបរឡងជរសរសឲយចលរនវជជជវមធវជននទ១៦ សមរបឆនសកស២០១៨ ២០១៩

190418001

190418002