សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលស្ថាពរនៃការប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីចំពោះសិស្សមេធាវីជំនាន់ទី ១៥

news13

news13

news13

news13

news13