ក្រោមកិច្ចប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផ្តល់អាហាររូបករណ៍សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់មុខជំនាញ ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនសមាជិកសមាជិកាគណៈមេធាវីឱ្យបានជ្រាបថា ក្រោមកិច្ចប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងក្រុមការងារផ្នែកអាហាររូបករណ៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា ជាពិសេសដើម្បីរួមចំណែកកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ និងធនធានមនុស្ស រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានផ្តល់អាហាររូបករណ៍សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់មុខជំនាញ ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមដោនឡូតដំណរខាងក្រោម៖

http://www.bakc.org.kh/images/fordownloadlawdocument/AustraliaScholarship.pdf

SKM 654e18012616300