គណៈមេធាវីបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ការរំលាយកិច្ចសន្យា"

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ការរំលាយកិច្ចសន្យា" ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមជាច្រើន ៕

0712171

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2

071217 2