ស្វែងរកមេធាវី

អត្តលេខ   ឈ្មោះ  ថ្ងៃធ្វើសម្បថ    ទីកន្លែងធ្វើការ

លោក​អ្នក​អាច​ស្វែងរកមេធាវី​តាម ជំរើសខាងលើ ។ ប៉ុន្តែ ចំពោះជំរើសស្វែងរកមេធាវីតាម​ឈ្មោះ​ លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយឈ្មោះដែល ស្រដៀង រឺ ឈ្មោះពេញ រឺ តួអក្សរផ្តើមនៃឈ្មោះ​របស់មេធាវី។ ចំណាំ សូមវាយអោយត្រូវតាមគំរូ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់មើលលំអិតអំពីពត៌មានមេធាវីម្នាក់ សូមលោកចុចលើរូបថត រឺ ឈ្មោះ របស់មេធាវីរូបនោះ ។

សូមអរគុណ!​

តារាងឈ្មោះមេធាវី


  អត្តលេខ ៖ 001
ឈ្មោះសាយ បូរី
SAY Bory
អ៊ីម៉ែលsaybory001@bakc.org.kh, saybory@online.com.kh, snlo@online.com.kh
លេខទូរសព្ទ័ ៖ (855) 12 707 390
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិ

  អត្តលេខ ៖ 002
ឈ្មោះហេង ជី
HENG Chy
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

  អត្តលេខ ៖ 003
ឈ្មោះហេង​ វង្សប៊ុនឆាត
HENG Vongbunchhat
អ៊ីម៉ែលh.bunchhat@bakc.org.kh
លេខទូរសព្ទ័ ៖ (855) 12 806 043
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ចី

  អត្តលេខ ៖ 004
ឈ្មោះកៅ ប៊ុនហុង
KAO Bunhong
អ៊ីម៉ែលkaobunhong004@bakc.org.kh, robertkao2007@yahoo.com
លេខទូរសព្ទ័ ៖ (855) 12 814 014
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិ

  អត្តលេខ ៖ 005
ឈ្មោះការ​ សាវុត្ថ
KAR Savuth
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

  អត្តលេខ ៖ 006
ឈ្មោះសំ សុខផល
SAM Sokphal
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី

  អត្តលេខ ៖ 007
ឈ្មោះជីវ សុងហាក់
CHIV Song Hak
អ៊ីម៉ែលchivsonghak007@bakc.org.kh, songhakchiv@gmail.com, info@cilf.com
លេខទូរសព្ទ័ ៖ (855) 12 813 531, (855) 16 813 531
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  អត្តលេខ ៖ 008
ឈ្មោះប៉ែន ប៊ុនរិទ្ធិ
PEN Bunrith
អ៊ីម៉ែលbunrith008@bakc.org.kh, cambodialawoffice@gmail.com
លេខទូរសព្ទ័ ៖ (855) 12 836 499
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិ

  អត្តលេខ ៖ 009
ឈ្មោះអាំង អេងថុង
ANG Engthong
អ៊ីម៉ែលangengthong009@bakc.org.kh
លេខទូរសព្ទ័ ៖ (855) 16 851 213
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិ

  អត្តលេខ ៖ 010
ឈ្មោះជា ផេង
CHEA Pheng
អ៊ីម៉ែលcheapheng010@bakc.org.kh
លេខទូរសព្ទ័ ៖ (885) 12 738 956, (885) 17 611 288, (885) 92 277 688
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ ៖ 1995-10-16
ជា ៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

មានចំនួន 206 ទំព័រ