ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩-មិថុនា-២០១៧

 

- មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១០០៨រូប (ប្រុស = ៨០៧រូប ស្ដ្រី = ២០១រូប)
- មេធាវីកម្មសិក្សា ១៨១រូប (ប្រុស = ១៤៣រូប ស្ដ្រី​​​ = ៣៨រូប)
- មេធាវីមិនប្រកប ៦៥រូប (ប្រុស = ៥៥រូប ស្ដ្រី = ១០រូប)
- មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
- មេធាវីក្រៅបញ្ជី ៣០រូប (ប្រុស = ២៣រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
- មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
- មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
- មេធាវីលុបឈ្មោះ ៦០រូប (ប្រុស = ៥៤រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
- សរុបទាំងអស់ ១៣៤៩រូប (ប្រុស = ១០៨៦រូប ស្ដ្រី = ២៦៣រូប)

ទំនាក់ទំនង

អគារស្ថិតនៅ​កាត់ជ្រុង​ផ្លូវលេខ ១១២៩ និង​ផ្លូវ​លេខ ១៩៣០ សង្កាត់​ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៤ ០៧៨
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៤ ០៧៦
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ ៖ www.bakc.org.kh

Connet With Us

  

រូបភាព