ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៨-ឧសភា-២០១៧

 

- មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១០០៤រូប (ប្រុស = ៨០៣រូប ស្ដ្រី = ២០១រូប)
- មេធាវីកម្មសិក្សា ១៥៨រូប (ប្រុស = ១២៨រូប ស្ដ្រី​​​ = ៣០រូប)
- មេធាវីមិនប្រកប ៦៣រូប (ប្រុស = ៥៤រូប ស្ដ្រី = ០៩រូប)
- មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
- មេធាវីក្រៅបញ្ជី ៣០រូប (ប្រុស = ២៣រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
- មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
- មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
- មេធាវីលុបឈ្មោះ ៥៩រូប (ប្រុស = ៥៣រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
- សរុបទាំងអស់ ១៣១៩រូប (ប្រុស = ១០៦៥រូប ស្ដ្រី = ២៥៤រូប)

ទំនាក់ទំនង

អគារស្ថិតនៅ​កាត់ជ្រុង​ផ្លូវលេខ ១១២៩ និង​ផ្លូវ​លេខ ១៩៣០ សង្កាត់​ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៤ ០៧៨
ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៤ ០៧៦
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ ៖ www.bakc.org.kh

Connet With Us

  

រូបភាព