សេចក្តីជូនដំណឹង ការជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈមេធាវីដើម្បីរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៤

សូមជម្រាបជូន សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈមេធាវី​ដើម្បីរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៤ របស់គណៈមេធាវី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នាថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ។