ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៩-ធ្នូ-២០១៧

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១០៤៦រូប (ប្រុស = ៨៣៥រូប ស្ដ្រី = ២១១រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ​២៨១រូប (ប្រុស = ២១៧រូប ស្ដ្រី​​​ = ៦៤រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៦៦រូប (ប្រុស = ៥៦រូប ស្ដ្រី = ១០រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ៣០រូប (ប្រុស = ២៣រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ៦២រូប (ប្រុស = ៥៦រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៤៩០រូប (ប្រុស = ១១៩១រូប ស្ដ្រី = ២៩៩រូប)