ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៨-តុលា-២០១៩

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១៤០៨រូប (ប្រុស = ១១០៨រូប ស្ដ្រី = ៣០០រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ២៩១រូប (ប្រុស = ២០៥រូប ស្ដ្រី​​​ = ៨៦រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ១០៥រូប (ប្រុស = ៩១រូប ស្ដ្រី = ១៤រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៩រូប (ប្រុស = ២២រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០២រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៩០០រូប (ប្រុស = ១៤៨៦រូប ស្ដ្រី = ៤១៤រូប)

 

Code   ប្រុស ស្រី សរុប
PL មេធាវីពេញសិទ្ធិ 1108 300 1408
NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 91 14 105
TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 205 86 291
NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 22 7 29
DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 17 3 20
LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 40 3 43
FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
HT មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 2 0 2
  សរុប 1486 414 1900