• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តព្រះវិហារ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 សោ សាវុធ ប្រុស 1953-08-10 ប្រធាន 017 606 072
2 សោ សុតា ប្រុស 1975-11-08 ចៅក្រម 012 600 046
3 វ៉េង ប៊ុនធឿន ប្រុស 1971-01-01 ចៅក្រម 011 625 555
4 នៅ​ មុនីជោត ប្រុស 1984-04-16 ចៅក្រម  
5 យុត ពន្លឺ ប្រុស 1976-07-06 ចៅក្រម  
6 ថុង​ គឹមហ៊ឹង ប្រុស 1975-02-02 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 707 676
7 លី លន់ ប្រុស 1956-12-15 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 918 428
8 ឡុង ស៊ីថា ប្រុស 1981-01-06 ព្រះរាជអជ្ញារង