• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តរតនគិរី

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 លូ ស៊ូសម្បត្តិ ប្រុស 1964-11-01 ប្រធាន  
2 ថោ សារ៉ន ប្រុស 1951-08-13 អនុប្រធាន  
3 ឯក ប៉ូលីហ្វីល ប្រុស 1973-08-18 ចៅក្រម  
4 អ៊ី សុវណ្ណ ប្រុស 1971-09-12 ចៅក្រម  
5 ជ័យ មាលា ប្រុស 1981-11-13 ចៅក្រម  
6 ឡុច ឡៅ ប្រុស 1973-10-20 ចៅក្រម  
7 លាវ ស្រេង ប្រុស 1971-05-12 ព្រះរាជអជ្ញា  
8 រស់ សារាំ ប្រុស 1983-07-09 ព្រះរាជអជ្ញារង  
9 លិន សៀង ប្រុស 1956-06-18 ព្រះរាជអជ្ញារង  
10 ជា សុភ័ក្រ្ក ប្រុស 1974-03-07 ព្រះរាជអជ្ញារង  
11 ម៉ម វ៉ាន់ដា ប្រុស 1981-10-19 ព្រះរាជអជ្ញារង