• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

ទំរង់ស្នើផ្សេងៗ

សូមដោនឡូតទំរង់ស្នើផ្សេងៗតាមតំរូវការដូច​ខាងក្រោម :

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះ៖

ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីប្តូរឈ្មោះពីក្រុមមេធាវីទៅក្រុមហ៊ុន​មេធាវី
ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីក្រុម/ក្រុមហ៊ុន​មេធាវី
លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនមេធាវី
ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីការិយាល័យមេធាវីថ្មី
ពាក្យសុំចុះបញ្ជីប្តូរទីតាំងការិយាល័យ
ពាក្យស្នើសុំបិទការិយាល័យមេធាវី
ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីសាខាការិយាល័យមេធាវី
ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីការិយាល័យមេធាវី
ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីការិយាល័យមេធាវី (បន្ត)
កិច្ចសន្យាសហការ

ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ​ប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី (ថ្មី)
ពាក្យសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី
ពាក្យសុំប្តូរវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី (Replace office)
ពាក្យសុំប្តូរវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី (Replace Address)

កិច្ចសន្យាការងារ

ប្រវត្តរូបសង្ខេប

លិខិតទទទួលស្គាល់ជំនួយការមេធាវីថ្មី

លិខិតស្នើសុំ

ពាក្យសុំធ្វើកម្មសិក្សា