ត្រីមាសទី២

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៧

ខែ មេសា-មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ 

ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី
២.ការស្មុំកូន ដោយលោក ខន សុខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ការងារ
៣. ការរំលាយកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ថេរវេលា ដោយលោកមេធាវី ហំ ភា  សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម
៤. យុត្ថាធិការរបស់តុលាការ ក្នុងបណ្ដឹងបញ្ជូនវិវាទទៅមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោក សឹម សុរិយ៉ា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ត្រីមាសទី៣

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៨

ខែ កក្កដា-កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន   សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ ទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម

២.ជម្រើសច្បាប់ របស់ភាគីក្នុងមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោកមេធាវី គឹម សាន​ ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ធានារ៉ាប់រង

៣.វិស័យធានារ៉ាប់រង និងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅកម្ពុជា ដោយលោកមេធាវី ព្រូ ស៊ីថន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក បកស្រាយច្បាប់

៤.ការបកស្រាយច្បាប់ ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា និងលោកមេធាវី ប្រាក់ សំអាង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ត្រីមាសទី៤

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៩

ខែ តុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ 

ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី

២. បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន ដោយលោកមេធាវី អ៊ីវ ប៉ូលី ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ព្រហ្មទណ្ឌ

៣. គោលការណ៍សន្មត់ថាមិនមានទោស ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

៤. ការបដិសេធភស្តុតាង ៖ ករណីការថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទ ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

៥. មូលដ្ឋានចោទប្រកាន់សម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ដោយលោកមេធាវី ទៀង វុទ្ធា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម

៦. ការតែងតាំងមជ្ឈត្តករផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោកមេធាវី គឹម សាន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

 សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការកែតម្រូវអត្តបទដែលបានចុះផ្សាយ ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

 សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

 ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីសម្រាប់អាណត្តិទី១២ និងជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី៩ ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ